Công ty cổ phần may Xuất khẩu Thái Bình - THABIGA
Địa chỉ trụ sở chính: Số 128, Phố Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình,Việt Nam.
Điện thoại: 036 3831695 – 036 3831645                 -              Fax: 036 3838308
Địa chỉ nhà máy 2: Số 9 - Đường Ngô Quang Bích - Thị Trấn Tiền Hải - Huyện Tiền Hải  - Tỉnh Thái Bình  -  Việt Nam
                Email: ctmxk-tb@hn.vnn.vn hoặc  mxktb@thabiga.com     Website: http://www.thabiga.com.vn
 
 

THÔNG BÁO MỜI DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 ( tin mới nhất)

 Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 Đại hội đại biểu cổ đông thường niên dự kiến diến ra vào ngày 31/03/2020 đã phải tạm hoãn. Đến nay tại Việt Nam đã kiểm soát được dịch bệnh, Chính phủ đã có chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/04/2020 hướng dẫn về việc nới lỏng giãn cách xã hội. Thực hiện theo nội dung của Chỉ thị, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần may xuất khẩu Thái Bình thống nhất thời gian tổ chức Đại hội vào ngày 01/06/2020. Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đại biểu cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần may xuất khẩu Thái Bình.

1. Thời gian: Từ 13h00 đến 17h00 ngày 01 tháng 06 năm 2020

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3- Công ty CP may xuất khẩu Thái Bình

Địa chỉ: Số 128, Phố Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình

3. Nội dung:

+ Chương trình Đại hội

+ Báo cáo tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2019 và dự thảo phương hướng nhiệm SXKD năm 2020.

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và dự thảo phương hướng năm 2020.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019

+ Tờ trình của HĐQT về các vấn đề: Mức chi trả cổ tức năm 2019; tỉ lệ trích lập các quỹ; các mức phụ cấp HĐQT; các mức phụ cấp Ban kiểm soát; tỷ lệ quỹ tiền lương kế hoạch và các khoản chi liên quan đến chi phí hoạt động doanh nghiệp;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

4.Thành phần tham dự: Các Đại biểu cổ đông Công ty cổ phần may xuất khẩu Thái Bình, sở hữu và đại diện sở hữu số cổ phần từ 1% vốn Điều lệ trở lên.

Các tài liệu liên quan đến Đại hội đã được gửi kèm theo cùng giấy mới ngày 21/03/2020. Tài liệu gửi sửa đổi, bổ sung theo gồm (Dự kiến Chương trình đại hội, Báo cáo tạm tính kết quả sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm 2020, Bảng chỉ tiêu kế hoạch năm 2020). Quí vị có thể tham khảo thêm bộ tài liệu liên quan đến Đại hội tại

Website: https://www.thabiga.com

http://thabiga.com/tin-tuc/dai-hoi-co-dong.htm

Hoặc Fanpage Facebook https://www.facebook.com/MayThaiBinh/

Để công tác chuẩn bị Đại hội được tiến hành trong điều kiện thuận lợi và thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị đề nghị: Các cổ đông xắp xếp thời gian đến dự đông đủ đúng giờ, trong trường hợp không thể tham dự thì phải có ủy quyền theo quy định, khi đi mang theo CMND/CCCD (không cần phô tô) để bổ sung thông tin vào sổ cổ đông (nếu có).

HĐQT Công ty trân trọng kính mời!

Tags:

Các bài viết khác