Công ty cổ phần may Xuất khẩu Thái Bình - THABIGA
Địa chỉ trụ sở chính: Số 128, Phố Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình,Việt Nam.
Điện thoại: 036 3831695 – 036 3831645                 -              Fax: 036 3838308
Địa chỉ nhà máy 2: Số 9 - Đường Ngô Quang Bích - Thị Trấn Tiền Hải - Huyện Tiền Hải  - Tỉnh Thái Bình  -  Việt Nam
                Email: ctmxk-tb@hn.vnn.vn hoặc  mxktb@thabiga.com     Website: http://www.thabiga.com.vn
 
 

MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

 HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

Các cổ đông Công ty cổ phần may xuất khẩu Thái Bình có thể tải Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại đây:  upload/M%E1%BA%AAU%20H%E1%BB%A2P%20%C4%90%E1%BB%92NG%20CHUY%E1%BB%82N%20NH%C6%AF%E1%BB%A2NG%202021.doc

Tags:

Các bài viết khác