Công ty cổ phần may Xuất khẩu Thái Bình - THABIGA
Địa chỉ trụ sở chính: Số 128, Phố Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình,Việt Nam.
Điện thoại: 036 3831695 – 036 3831645                 -              Fax: 036 3838308
Địa chỉ nhà máy 2: Số 9 - Đường Ngô Quang Bích - Thị Trấn Tiền Hải - Huyện Tiền Hải  - Tỉnh Thái Bình  -  Việt Nam
                Email: ctmxk-tb@hn.vnn.vn hoặc  mxktb@thabiga.com     Website: http://www.thabiga.com.vn
 
 

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÔNG TY NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng, Ngày 07/5/2020 Đảng bộ Công ty CP may xuất khẩu Thái Bình đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã nghiêm túc đánh giá việc thực hiện nghị quyết 5 năm nhiệm kỳ 2015-2020 bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 5 đồng chí:

1 - Đ/c Tô Xuân Hưng

2 - Đ/c Lê Văn Hài

3 - Đ/c Phạm Văn Trịnh

4 - Đ/c Phạm Thị Thủy

5 - Đ/c Nguyễn Quang Thiết

Tại hội nghị lần thứ nhất BCH họp ngày 15/5 đã bầu chức danh Bí thư đảng ủy là đồng chí Tô Xuân Hưng, và đồng chí Lê Văn Hài là phó bí thư đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị đã bầu Ủy ban kiểm tra đảng ủy gồm các đồng chí

1- Lê Văn Hài                                   Chi bộ Nhà máy 2

2- Phạm Thị Hoa                              Chi bộ Văn phòng

3- Nguyễn Thị Thủy                          Chi bộ Xưởng may

Các đồng chí được bầu vào BCH và Ủy ban kiểm tra đảm bảo đúng theo hướng dẫn, đủ tiêu chuẩn nêu tại Quy định số 89-QĐ/TW, ngày 04-8-2017 của Bộ Chính trị khóa XII, hội đủ các tiêu chuẩn, vững vàng về bản lĩnh chính trị, trong sáng về phẩm chất, đạo đức, có đủ năng lực và sức khỏe lãnh đạo chỉ đạo đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã đi sâu kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ qua, rút ra bài học kinh nghiệm làm cơ sở để đề ra phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp sát với thực tiễn, đảm bảo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội đã thông qua Nghị quyết và giao cho cấp ủy đôn đốc thực hiện thắng lợi những mục tiêu nghị quyết. Nội dung Nghị quyết được cụ thể bằng Chương trình hành động toàn khóa, theo đó nhiệm kỳ tới đã được cấp ủy xác định, chặng đường phía trước có nhiều thời cơ và thuận lợi, song cũng nhiều khó khăn và thách thức, đòi hỏi tất cả đảng viên và cán bộ công nhân viên toàn Công ty phải đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ sản xuất và mọi nhiệm vụ đề ra.

Đại hội đã kêu gọi các đơn vị tổ chức, đoàn thể phát động phong trào thi đua trong toàn Công ty, kêu gọi các đảng viên, công nhân viên gương mẫu nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy tính tự giác chủ động, sáng tạo quyết tâm hưởng ứng phong trào thi đua tăng năng suất chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu ngay từ những năm đầu của nhiệm kỳ 2020-2025.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG ĐẠI HỘI

Tags:

Các bài viết khác