Công ty cổ phần may Xuất khẩu Thái Bình - THABIGA
Địa chỉ trụ sở chính: Số 128, Phố Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình,Việt Nam.
Điện thoại: 036 3831695 – 036 3831645                 -              Fax: 036 3838308
Địa chỉ nhà máy 2: Số 9 - Đường Ngô Quang Bích - Thị Trấn Tiền Hải - Huyện Tiền Hải  - Tỉnh Thái Bình  -  Việt Nam
                Email: ctmxk-tb@hn.vnn.vn hoặc  mxktb@thabiga.com     Website: http://www.thabiga.com.vn
 
 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

HĐQT Công ty cổ phần may xuất khẩu Thái Bình

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020

 - Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần may xuất khẩu Thái Bình;

  - Căn cứ Nghị quyết họp Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần may xuất khẩu Thái Bình ngày 09/3/2020

HĐQT Công ty cổ phần may xuất khẩu Thái Bình thông báo tổ chức Đại hội đại biểu cổ đông thường niên năm 2020 cụ thể như sau:

I.Thời gian địa điểm

+ Thời gian: 13h00 ngày 31/3/2020

+ Địa điểm: Hội trường tầng 3 -Công ty CP may xuất khẩu Thái Bình

        +  Địa chỉ: Số 128 Phố Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình

II. Đại biểu dự họp:

Là những cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu số cổ phần từ 1% vốn Điều lệ trở lên ( từ 8.171 cổ phần trở lên)

Những cổ đông không đủ 1% vốn Điều lệ, tham gia Đại hội thì phải được ủy quyền từ các cổ đông khác.

Những cổ đông mới ở vùng có dịch cúm Virut Covid - 19 về dự Đại hội phải có xác nhận của địa phương về thủ tục khai báo y tế đã cách ly theo quy định của Bộ y tế.

 Những cổ đông không trực tiếp tham gia dự họp có thực hiện uỷ quyền theo quy định. Những Đại biểu được uỷ quyền đi họp phải có Giấy uỷ quyền theo mẫu hợp lệ ( có thể tải ở đây upload/GI%E1%BA%A4Y%20%E1%BB%A6Y%20QUY%E1%BB%80N.doc) phô tô kèm chứng minh thư hoặc thẻ căn cước.

Bộ phận Hành chính lập danh sách đại biểu gửi giấy mời hoặc gọi điện nhắn tin thông báo cho các đại biểu, và đăng thông tin lên trang Website hoặc Fanpage của Công ty cổ phần may xuất khẩu Thái Bình để Đại biểu biết đến dự họp hoặc ủy quyền dự họp.

III. Nội dung chính của Đại hội  

- Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2019

- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động SXKD năm 2019, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2020,  Kế hoạch ngắn hạn, dài hạn của Công ty.

- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động.

- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019

- Quyết định mức cổ tức thanh toán năm 2019

IV. Tài liệu phục vụ Đại hội 

Bộ phận Hành chính Nhân sự chuẩn bị hồ sơ và các loại tài liệu gửi các cổ đông dự họp gồm:

- Giấy mời

- Chương trình Đại hội

- Phiếu biểu quyết

- Báo cáo hoạt động SXKD; Báo cáo của HĐQT; Báo cáo của BKS; Báo cáo tài chính và tài liệu khác sử dụng trong Đại hội.

- Ngày 21/03/2020, Bộ phận hành chính nhân sự gửi giấy mời và các tài liệu cho các Đại biểu cổ đông dự Đại hội

V. Phân công nhiệm vụ phục vụ Đại hội 

1. Hội đồng quản trị: Chuẩn bị các tài liệu, phân công các bộ phận chức năng làm làm công tác chuẩn bị Đại hội,

2. Ban Kiểm soát: Ban kiểm soát chuẩn bị Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.

3. Bộ phận hành chính; Y tế Công ty

- In ấn, phô tô phát hành các loại tài liệu, thông báo tới toàn thể cổ đông; gửi giấy mời đến Đại biểu cổ đông dự Đại hội

- Chuẩn bị phương án tiếp tân, đăng ký Đại biểu cổ đông dự họp, địa điểm,

- Trang trí Hội trường, loa đài, thông báo nội dung Đại biểu, chuẩn bị phương tiện vật chất và phiếu biểu quyết. Điều động nhân lực ở các đơn vị tăng cường cho Đại hội theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.

- Y tế Công ty làm tốt công tác kiểm soát y tế đối với các Đại biểu đến dự họp, chuẩn bị nước sát khuẩn rửa tay, phát miễn phí khẩu trang y tế cho đại biểu và có phương án Y tế chuyên môn phục vụ Đại hội

4. Bộ phận Kế toán:

- Báo cáo quyết toán tài chính năm 2019, chuẩn bị kinh phí chi phí cho Đại hội.

- Kinh phí chi cho các cổ đông đến dự họp mức chi 200.000 đồng/1 người

5. Các các đơn vị khác và các tổ chức đoàn thể căn cứ chức năng nhiệm vụ báo cáo số liệu, phục vụ và tốt nhất cho Đại hội.

                                                   HĐQT CÔNG TY CP MAY XUẤT KHẨU THÁI BÌNH

Nơi nhận:

- Các  đơn vị

- Thông báo trên trang Website; fanpage  của Công ty

- Lưu BPHC

 

( ẢNH TƯ LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2019-2024)

 

 

Tags:

Các bài viết khác